-5%
,

565801 T.0X DVB-S2 MUX 3TP CI to 32 IP STREAMS

Availability:

Διαθέσιμο. Παράδοση 4-10 μέρες!


565801 T.0X DVB-S2 MUX 3TP CI to 32 IP STREAMS TELEVES

Η μονάδα 565801 T.0X DVB-S2 MUX 3TP CI σε 32 IP STREAMS, διαθέτει 2 εισόδους δορυφορικών σημάτων, με 3 αποδιαμορφωτές, έναν για την μία είσοδο και δύο για transport stream ίδιας πόλωσης, για την δεύτερη. Στην έξοδο παράγει σήμα IP (encapsulated), με έως 32 ΙP SPTS κανάλια περιεχόμενο, με επιλογή απο τα δορυφορικά κανάλια στην είσοδο. Επιπλέον, με την θύρα CI και το κατάλληλο CAM module, μπορεί να αποκωδικοποιήσει συνδρομητικά δορυφορικά κανάλια ενώ ο έλεγχος και η διαχείρηση (ως module αλλα και ως IP headend) γίνονται πανεύκολα είτε μέσω του Web Interface, είτε μέσω σύνδεσης WiFi με το καλώδιο OTG USB-microUSB cable+WiFi adapter (κωδικός είδους 216802). Το 565801 διαθέτει και DiSEqC 1.0 για σύνδεση με πολυδιακόπτη αλλά και δυνατότητα διέλευσης του σήματος IP απο module σε module (loop through, Daisy chain), στο headend. Ο προγραμματσιμός του DVB-S/S2 σε IP headend, γίνεται με ορισμό ενός module 565801 ώς master. Έπειτα, μέσω της διασύνδεσης του με τα υπόλοιπα modules 565801 και με την χρήση του web interface, οι μονάδες μπορούν να ρυθμιστούν και να διαχειριστούν απομακρυσμένα, μέσω του master module.

Κύρια χαρακτηριστικά:

– ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Με 2 τρόπους. Μέσω Wi-Fi σύνδεσης με χρήση του καλωδίου OTG USB-microUSB cable+WiFi adapter (κωδικός είδους 216802) ή/και μέσω του Ενσωματωμένου Web Interface για ρύθμιση του module. Οι επιλογές αυτές, σας παρέχουν τις εξής δυνατότητες: Ρύθμιση και διαμόρφωση όλου του headend επιλέγοντας μία απο τις μονάδες ώς Μaster, Αυτόματη ανίχνευση των modules τα οποία είναι συνδεδεμένα στο Master module, επιλογή των δορυφορικών καναλιών στις εισόδους του κάθε module τα οποία θα διαμορφωθούν σε IP stream προς διανομή, ενημέρωση πλήρωσης ροής για υπολογισμό της IP εξόδου του κάθε module και Επίβλεψη καλής λειτουργίας σε συνδυαμό με τα ενδεικτικά LED.
– Πολλά κανάλια μπορούν να προστεθούν μονομιάς, επιλέγοντας μια βασική διεύθυνση IP και μιά βασική θύρα για τα επιθυμητά κανάλια, μαζί με μιά διεύθυνση IP ή αυτόματη ανάθεση θύρας. Το web interface θα παράγει αυτόματα IP multicast διευθύνσεις για κάθε κανάλι, σύμφωνα με τις επιλεγμένες παραμέτρους.
– Ανεξάρτητα δίκτυα για κάθε module. Κάθε μονάδα διαθέτει δύο θύρες Ethernet RJ45, οι οποίες μπορούν να οριστούν σε ένα ή σε δύο ανεξάρτητα δίκτυα, ένα για έλεγχο και ένα για διανομή σήματος video. Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τον διαχωρισμό των δικτύων αυτών (Split Net Ports) και να ορίσουν διεύθυνση ΙΡ, μάσκα υποδικτύου και θύρα, καθώς και λειτουργία DHCP client.
– Αντιγραφή και καταχώρηση ρυθμίσεων του headend. Το web interface επιτρέπει την εξαγωγη/εισαγωγή αρχείων για την αντιγραφή ρυθμίσεω και επιλογών απο module σε module ή και απο headend σε headend. Η λειτουργία αυτή εξοικονομεί χρόνο και παρέχει την δυνατότητα ολοκλήρωσης έργου εύκολα και απλά. Επιπλέον, η λειτουργία εξαγωγής αρχείου σας παρέχει και την δυνατότητα να έχετε αντίγραφο ασφαλείας.
– Παραγωγή αρχείου αναφοράς κατάστασης. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν αρχεία αναφοράς σε κάθε module ή και σε όλο το headend, για εύκολη αποκατάσταση καλής λειτουργίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΕΙΣΟΔΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
– Συχνότητα εισόδου MHz: 950…2150
– Στάθμη εισόδου dBm: -60 to -20
– Symbol rate Mbaud: 2 – 45
– Στάδια συχνότητας ανα 1 ΜΗΖ
– Τύπος σύνδεσης: F θηλυκό
– Σύνθετη αντίσταση εισόδου: Ω75
– LNB τροφοδοσία Vdc/KHz: 13 – 17 – OFF / 22KHz (ON-OFF)
– Επιλογή δορυφόρου (DiSEqC): A, B, C, D
– Απώλειες διέλευσης (ονομ.) dB: < 1,5
– Διαμόρφωση: DVB-S2: QPSK, 8PSK, DVB-S: QPSK
– FEC εσωτερικός κώδικας LDPC: 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2
– FEC εξωτερικός κώδικας: Bose-Chaudhuri-Hocquenghem
– Roll-Off συντελεστής %: 20, 25, 35
– SWR εισόδου (ελάχ.) dB: 10

IP ΕΞΟΔΟΣ
– Πλήθος IP υπηρεσιών: Έως 32
– Μέγιστο bitrate: Mbps 150
– Λειτουργία: Multicast/Unicast
– Τύπος: UDP SPTS
– Πρωτόκολλο: IPv4, UDP, DHCP
– Υπηρεσία SAP / M3U/ Pro:Centric
– Τύπος σύνδεσης: 2 X RJ45 (1 GB Ethernet 1000 BaseT)

ΓΕΝΙΚΑ
– Κατανάλωση ρεύματος: 24Vdc (Μονάδα+CAM+LNB) mA: 1050 μέγιστο (450+100+250/LNB)
– Δείκτης προστασίας IP20
– Θερμοκρασία λειτουργίας C: 0…45 (υψηλότερη θερμοκρασία απαιτεί εξαναγκασμένο εξαερισμό)

The 565801 T.0X DVB-S2 MUX 3TP CI to 32 IP STREAMS, has three demodulators (TS A, TS B, TS C). It generates an IP encapsulated output from the multiplexing of the services available in these 3 different TV SAT transponders, from 2 different satellites (2 independent SAT inputs), or from a single satellite, using the headend’s input loop. The encrypted satellite channels can be transformed into free IP services through the CI interface and the appropriate CAM module. It produces from its output 32 IP streams SPTS and has DiSEqC 1.0 for multiswitches control. It also features: Web Interface, Service decryption by insertion of a PCMCIA module, Access to the headend configuration through a self-created WiFi network (using the kit with ref.216802), Internal switch for IP out Daisy chain of several modules, Programming of the entire headend selecting one of the module as a master. Once the master mode is activated, the unit searches for other units connected to the network (ETH2). The units can be visually ordered in the web interface to identify them more easily with the real position in the headend.

Main features:

– CONTROL & CONFIGURATION: via Wi-Fi with OTG USB-microUSB cable + WiFi adapter (Ref. 216802) and/or Embedded Web Interface for module configuration: Configuration of the entire headend selecting one of the module as a master, Automatic detection of the modules that are connected to the master, Selection of services among the 3 input transponders to distribute in streaming, Provides flow information of each service to estimate the global output flow of the module, Device monitoring and signal status LEDs.
– Multiple services can be added at once by selecting one base IP address and one base port, such as the wanted services, and an IP address or port auto-increment. The web interface will automatically generate the IP multicast addresses of each of the services, in terms of the selected parameters.
– Separated networks in each module: Each unit has two Ethernet RJ45 connectors, which can be used on an single network or on two separate networks, one for control and the other for video distribution. Users can be enable the separation of these networks (Split Net Ports) and configure the IP address, subnet mask, and default port link, as well as the DHCP client mode.
– Cloning of headends configurations: The web interface allows to export/import files for duplicating units (or complete headends) configurations. This function helps to reduce time in typical installations, due of having previously a configured file. The exportation of these files also allows to have a headend configuration backup.
– Status reports generation: Users can download report files on the selected unit, or of the complete headend, to make easier debugging in the event of an incident.

Technical features:

SATELLITE INPUT
– Input frequency MHz: 950…2150
– Input level dBm: -60 to -20
– Symbol rate Mbaud: 2 – 45
– Frequency steps MHz: 1
– In/Out connectors: F female
– Input impedance: Ω75
– LNB powering Vdc/KHz: 13 – 17 – OFF / 22KHz (ON-OFF)
– Satellite selection (DiSEqC): A, B, C, D
– Through losses (typ.) dB: < 1,5
– Modulation: DVB-S2: QPSK, 8PSK, DVB-S: QPSK
– FEC inner code LDPC: 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2
– FEC outer code: Bose-Chaudhuri-Hocquenghem
– Roll-Off factor %: 20, 25, 35
– Input SWR (min.) dB: 10

IP OUTPUT
– Number of IP services: Max. 32
– Maximum bitrate Mbps 150
– Mode: Multicast/Unicast
– Format: UDP SPTS
– Protocol: IPv4, UDP, DHCP
– Service signaling SAP / M3U/ Pro:Centric
– Connectors: 2 X RJ45 (1 GB Ethernet 1000 BaseT)

GENERAL
– Consumption 24Vdc (Unit+CAM+LNB) mA: 1050 max. (450+100+250/LNB)
– Protection index IP: IP20
– Operating temperature range C: 0…45 (higher temperatures demand forced ventilation)

SKU: 8424450209073 Categories: ,